Klubo tikslai

-Vienyti jaunuosius kelininkus programiniams ir konkretiems sumanymams įgyvendinti, padedant jiems integruotis į gamybines su kelių tiesimu susijusias įmones. Klubo tikslai

– Atstovauti klubo narių teises, ginti jų interesus valstybinėse ir visuomeninėse institucijose.

– Organizuoti klubo narių išvykas susipažinimui su kelių sritimi susijusiomis institucijomis, organizacijomis ir jų veikla.

– Dalyvauti bei organizuoti, seminarus ir diskusijas kelių tematika.Klubo tikslai

– Bendradarbiauti su valstybės bei privačiomis kelių įmonėmis, reklamuojant jų vykdomą veiklą, rekomenduojant joms geriausius studentus (studijuojančius automobilių kelių ir geležinkelių specialybę), padedant organizuoti šių studentų susitikimus su minėtų įmonių vadovais.

– Rūpintis studentų (studijuojančių automobilių kelių ir geležinkelių specialybėje) gamybinės praktikos organizavimu kelių projektavimo, tyrimų, tiesimo, priežiūros įmonėse.

– Siūlyti studentų (studijuojančių automobilių kelių ir geležinkelių specialybėje) baigiamųjų darbų temas, atsižvelgiant į automobilių ir geležinkelių kelių įmonėms, aktualių klausimų tematiką.

– Palaikyti glaudžius ryšius su asociacija „Lietuvos keliai“, kelininkų – veteranų klubu „Kelininkas“, analogiškomis asociacijomis ir klubais Lietuvoje ir užsienio šalyse.Klubo tikslai

– Skleisti informaciją apie klubo veiklą įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis.

– Dalyvauti įmonių ir organizacijų organizuojamuose renginiuose.Klubo tikslai

– Organizuoti kasmetines Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų – kelininkų ir geležinkelininkų šventes.

– Domėtis naujausiomis technologijomis automobilių ir geležinkelių kelių projektavimo, tyrimų, tiesimo, remonto, priežiūros, saugaus eismo, aplinkos apsaugos srityse, sekti šių technologijų taikymą Lietuvoje, jų pasiteisinimą ir pan.

– Organizuoti klubo narių stovyklas.

– Vykdyti su kelininkų ir geležinkelininkų bendruomenės veikla susijusią visuomeninę veiklą.

– Teikti klubo nariams visokeriopą pagalbą.