Klubo nuostatai

I. Bendrosios nuostatos Klubo nuostatai

1.1. Jaunųjų kelininkų klubas (toliau nuostatuose klubas) yra savarankiška organizacija, veikianti asociacijos „Lietuvos keliai“ (toliau nuostatuose asociacija) sudėtyje, vienijanti jaunuosius kelininkus – automobilių ir geležinkelių kelių klubo narius bendriems tikslams ir interesams tenkinti. Klubo nuostatai
1.2. Klubas yra ne pelno siekianti organizacija.
1.3. Klubas įsteigtas neribotam terminui ir veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Klubas, sprendžiant klubo nuostatuose numatytus klausimus yra savarankiškas, finansinė jo veikla vykdoma per asociacijos administraciją.
1.5. Klubo buveinė yra adresu: S.Konarskio 25, Vilnius (Asociacija „Lietuvos keliai“).
1.6. Klubas turi savo simboliką.
1.7. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kodeksu kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais bei klubo nuostatais.

II. Klubo tikslai, funkcijos ir uždaviniai

2.1. Vienyti jaunuosius kelininkus programiniams ir konkretiems sumanymams įgyvendinti, padedant jiems integruotis į gamybines su kelių tiesimu susijusias įmones.
2.2. Atstovauti klubo narių teises, ginti jų interesus valstybinėse ir visuomeninėse institucijose.
2.3. Organizuoti klubo narių išvykas susipažinimui su kelių sritimi susijusiomis institucijomis, organizacijomis ir jų veikla.
2.4. Dalyvauti bei organizuoti, seminarus ir diskusijas kelių tematika.
2.5. Bendradarbiauti su valstybės bei privačiomis kelių įmonėmis, reklamuojant jų vykdomą veiklą, rekomenduojant joms geriausius studentus (studijuojančius automobilių kelių ir geležinkelių specialybę), padedant organizuoti šių studentų susitikimus su minėtų įmonių vadovais.
2.6. Rūpintis studentų (studijuojančių automobilių kelių ir geležinkelių specialybėje) gamybinės praktikos organizavimu kelių projektavimo, tyrimų, tiesimo, priežiūros įmonėse.
2.7. Siūlyti studentų (studijuojančių automobilių kelių ir geležinkelių specialybėje) baigiamųjų darbų temas, atsižvelgiant į automobilių ir geležinkelių kelių įmonėms, aktualių klausimų tematiką.
2.8. Palaikyti glaudžius ryšius su asociacija „Lietuvos keliai“, kelininkų – veteranų klubu „Kelininkas“, analogiškomis asociacijomis ir klubais Lietuvoje ir užsienio šalyse.
2.9. Skleisti informaciją apie klubo veiklą įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis.
2.10. Dalyvauti įmonių ir organizacijų organizuojamuose renginiuose.
2.11. Organizuoti kasmetines Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų – kelininkų ir geležinkelininkų šventes.
2.12. Domėtis naujausiomis technologijomis automobilių ir geležinkelių kelių projektavimo, tyrimų, tiesimo, remonto, priežiūros, saugaus eismo, aplinkos apsaugos srityse, sekti šių technologijų taikymą Lietuvoje, jų pasiteisinimą ir pan.
2.13. Organizuoti klubo narių stovyklas.
2.14. Vykdyti su kelininkų ir geležinkelininkų bendruomenės veikla susijusią visuomeninę veiklą.
2.15. Teikti klubo nariams visokeriopą pagalbą.

III. Klubo nariai, jų priėmimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos

3.1. Klubo nariais tampa jo steigėjai, pasirašę klubo steigimo aktą ir užpildę klubo nario anketą, o taip pat asmenys priimti į klubą.
3.2. Jaunojo kelininko statusas suteikiamas:
– aukštojo išsilavinimo kelių ir geležinkelių specialybėje siekiantiems studentams ir absolventams;
– vadovams ar inžinieriaus pareigas einantiems specialistams, dirbantiems automobilių ar geležinkelių kelių srityje.
– klubo prezidentui pateikus nustatytos formos prašymą ir anketą.
3.3. Stojamasis nario mokestis – 6 eur.
3.4. Išstojusiems iš klubo nario mokestis negrąžinamas.
3.5. Klubo narių skaičius neribojamas.
3.6. Klubo narių amžius iki 30 metų. Pasiekęs nustatytą amžiaus ribą narys įgauna „Garbės svečio“ statusą, suteikiantį teisę dalyvauti visuotiniuose klubo susirinkimuose.
3.7. Klubo narys pašalinamas iš klubo:
3.7.1. jei nesilaiko klubo nuostatų;
3.7.2. nevykdo klubo nario pareigų.

IV. Klubo narių teisės ir pareigos

4.1. Klubo nariai turi teisę:
4.1.1. rinkti ir būti renkamais į klubo vadovaujančius organus;
4.1.2. naudotis klubo teikiamomis paslaugomis;
4.1.3. gauti informaciją apie klubo veiklą;
4.1.4. naudotis klubo sukaupta informacija;
4.1.5. dalyvauti klubo organizuojamuose renginiuose;
4.1.6. dalyvauti diskusijose visuotiniuose narių susirinkimuose svarstomais klausimais;
4.1.7. išstoti iš klubo.
4.2. Klubo narių pareigos:
4.2.1. laikytis klubo nuostatų;
4.2.2. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose arba pranešti klubo tarybai apie negalėjimą dalyvauti;
4.2.3. vykdyti klubo visuotinių narių susirinkimų ir tarybos posėdžių nutarimus ar sprendimus;
4.2.4. saugoti klubo turtą.

V. Klubo valdymas

5.1. Klubo valdymo organai yra šie:
5.1.1. visuotinis narių susirinkimas;
5.1.2. taryba;
5.1.3. klubo prezidentas;
5.1.4. klubo viceprezidentas.

VI. Visuotinis narių susirinkimas

6.1. Visuotinis narių susirinkimas (toliau – susirinkimas) yra aukščiausias klubo valdymo organas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Klubo susirinkime turi teisę dalyvauti visi jo nariai, kviesti asociacijos bei aukštojo mokslo įstaigų atstovai. Susirinkime priimant sprendimus kiekvienas klubo narys turi vieną balsą.
6.2. Susirinkimo kompetencijai priklauso:
6.2.1. priimti, keisti ir papildyti klubo nuostatus;
6.2.2. rinkti tarybą;
6.2.3. spręsti kitus svarbius klausimus.
6.3. Susirinkimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė klubo narių. Susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta klubo narių balsų dauguma, išskyrus 6.2.1.punktą, kur būtina 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma.

VII. Klubo taryba

7.1. Klubo taryba renkama bei jos narių skaičius (ne didesnis kaip 9 tvirtinamas susirinkime trejų metų laikotarpiui.
7.2. Taryba:
7.2.1 renka klubo prezidentą;
7.2.2. šaukia kasmetinį susirinkimą ir jame atsiskaito už savo veiklą;
7.2.3. organizuoja klubo veiklą.
7.3. Tarybos posėdžiai šaukiami pagal reikalą, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
7.4. Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta tarybos narių balsų dauguma.
7.5. Tarybos nariai be pateisinamos priežasties negali praleisti nė vieno tarybos posėdžio.

VIII. Klubo prezidentas Klubo nuostatai

8.1. Klubo prezidentas renkamas iš tarybos narių tarpo dvejų kalendorinių metų kadencijai. Jis gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Klubo prezidentas savo veiklą pradeda pasibaigus jį išrinkusiam tarybos narių susirinkimui ir vykdo tol, kol nebus išrinktas naujas prezidentas.
8.2. Klubo taryba gali atšaukti klubo prezidentą nesibaigus jo kadencijai arba jis gali atsistatydinti padavęs raštišką prašymą klubo tarybai.
8.3. Prezidento funkcijos ir įgaliojimai:
8.3.1. analizuoja klubo veiklą, finansinių išteklių panaudojimą ir teikia siūlymus susirinkimui;
8.3.2. pateikia susirinkimui klubo veiklos ataskaitą ir metinį balansą;
8.3.3. vykdo kitas susirinkimo pavestas funkcijas;
8.3.4. veikia klubo vardu;
8.3.5. atstovauja klubo interesams automobilių ir geležinkelių kelių valdymo institucijose, bendradarbiaujant su juridiniais ir fiziniais asmenimis. Pasirašo klubo dokumentus, šaukia ir pirmininkauja tarybos posėdžiams, vykdo tarybos įpareigojimus;
8.3.6. klubo prezidentas, asociacijos tarybos prašymu, pateikia klubo veiklos ataskaitą ir planus;
8.3.7. iš narių siūlyti tarybai kandidatą į viceprezidento pareigas;
8.3.8. įgalioja viceprezidentą vykdyti prezidentui pagal šiuos įstatus pavestas funkcijas, kai negali jų atlikti pats.

IX. Klubo viceprezidentas Klubo nuostatai

9.1. Viceprezidentą tvirtina taryba paprasta balsų dauguma trejiems metams.
9.2. Viceprezidentu gali būti kiekvienas klubo narys.
9.3. Viceprezidentas padeda vykdyti klubo prezidentui pavestas funkcijas, pavaduoja prezidentą jam laikinai išvykus, atsistatydinus iš pareigų arba laikinai jų negalint eiti.

X. Finansinės veiklos kontrolė Klubo nuostatai

10.1. Klubo finansiniai klausimai sprendžiami per asociacijos administraciją.
10.2. Už klubo finansinę veiklą atsako klubo finansininkas (-ė), išrinktas (-a) iš klubo tarybos narių.
10.3. Klubo prezidentas vieną kartą per metus pateikia susirinkimui finansinės veiklos ataskaitą.
10.4. Susirinkimo pavedimu (esant reikalui) gali būti sudaroma komisija iš klubo narių finansinės veiklos patikrinimui.

XI. Klubo turtas ir lėšų šaltiniai Klubo nuostatai

11.1. Klubui panaudos ar nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto ir ryšio priemonės bei kitas jo nuostatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šio skirsnio 11.2. punkte nurodytų šaltinių.
11.2. Klubo pajamų šaltiniai:
11.2.1. narių stojamieji įnašai;
11.2.2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
11.2.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
11.2.4. Klubo renginių metu uždirbtos lėšos.
11.3. Klubo lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

XII. Klubo likvidavimas Klubo nuostatai

12.1. Klubas likviduojamas likus jame mažiau kaip trims nariams.
12.2. Klubas likviduojamas susirinkimo sprendimu ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma.